Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Werkwijzer Poortwachter aangepast i.v.m. COVID-19. Door de coronamaatregelen kan het soms moeilijk zijn op tijd aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. Het UWV onderkent dit en heeft een addendum op de Werkwijzer Poortwachter uitgebracht.

RIV is wel of niet compleet

Het re-integratieverslag (RIV) moet voldoen aan de vereisten gesteld in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter. Als het RIV niet compleet is, legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op als de ontbrekende informatie niet binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog ontvangen is.

Als de termijn op aangeven van de werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt, weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loonsanctie opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie- inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV

Inhoudelijk toetst UWV of een zo maximaal mogelijk re-integratieresultaat behaald is. En als dat niet het geval is of de re-integratie-inspanningen voldoende waren. Ook hier kan de werkgever aangeven dat door Covid-19 bepaalde inspanningen niet mogelijk waren. Het UWV weegt dan of dit inderdaad een deugdelijke grond is. Zo nee, wordt een loonsanctie opgelegd.

Als op aangeven van de werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loonsanctie opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA

Als de re-integratie-inspanningen voldoende zijn of door Covid-19 geen loonsanctie wordt opgelegd, wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond. Wordt er wel een loonsanctie opgelegd, maar is de werkgever van mening dat herstelinspanningen stagneren door Covid-19, dan kan hij een Bekortingsverzoek Loondoorbetaling aanvragen. Vindt UWV de argumenten plausibel dan wordt de loonsanctie beëindigd en wordt de claim

Nieuws