Schade melden

Up-to-date

Nieuws

De NOW is een belangrijke steunmaatregel voor werkgevers waarvan de omzet is teruggelopen. Werkgevers met meer dan 20% omzetverlies komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de doorbetaalde loonkosten. De NOW regeling heeft als doel om werkgevers financieel te ondersteunen en daarmee de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden.

Kernpunten van de NOW zijn:

Voor wie is de regeling bedoeld:

• De regeling staat open voor werkgevers uit alle sectoren die minimaal 20% omzetverlies hebben over drie aaneengesloten maanden.

Hoe zit de regeling op hoofdlijnen in elkaar:

• Er is recht op een tegemoetkoming in het doorbetaalde loon als er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%.
• Bij concerns (werkgevers met meerdere BV’s) wordt omzetverlies gemeten op concernniveau.
• Voor het (geschatte) omzetverlies wordt de omzet van maart, april en mei 2020 vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4.
• Op verzoek mag werkgever ook kiezen voor 3 aaneengesloten maanden die 1 of 2 maanden later beginnen (dus april/mei/juni of mei/juni/ juli).

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten:

• De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan 90% van de hoogte van de omzetdaling. Dus bij 100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten (SV-loon) vergoed. Bij 50% omzetverlies wordt 45% van de loonkosten vergoed.
• Bovenop de vergoeding van 90% wordt een vaste toeslag van 30% vergoed voor werkgeverslasten, vakantiegeld en pensioenpremie.
• De vergoeding wordt per werknemer gemaximeerd op tweemaal het max dagloon (€ 9.538,- per maand).
• De vergoeding geldt ook voor de loonsom van flexibele arbeidsovereenkomsten.
• Werkgevers ontvangen in eerste instantie een voorschot o.b.v. 80%. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de tegemoetkoming over te maken.
• Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld:

• Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode vindt definitieve vaststelling en afrekening plaats.
• In beginsel is voor de definitieve vaststelling een accountantsverklaring vereist. Mogelijk vervalt die eis voor kleine werkgevers.
• Na definitieve vaststelling van de omzetdaling volgt de eindafrekening. Dit kan resulteren in een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugvordering.

Vereisten voor werkgevers die een beroep doen op de NOW:

• Een inspanningsverplichting om de loonsom over maart, april, mei -in vergelijking tot januari 2020- zo gelijk mogelijk te houden. Dus zoveel mogelijk het loon door te blijven betalen, ook van werknemers met een flexibele arbeidsomvang. Als de loonsom daalt, dan daalt de tegemoetkoming ook.
• Geen ontslagaanvragen i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden indienen.
• Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hoe vragen werkgevers de NOW tegemoetkoming aan:

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag NOW indienen.
Op www.uwv.nl zal informatie over de aanvraagprocedure en de link voor het aanvraagloket worden opgenomen.

Vragen over de NOW:

• De regeling is in zeer korte tijd in elkaar gezet door het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de snelheid waarmee dit is geregeld zullen er op dit moment ongetwijfeld vragen zijn waarop nog geen antwoord is te geven.
• Via de volgende link zijn alvast een aantal vragen beantwoord: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

NOW en pensioenpremies:

Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Sommige werkgevers krijgen zelfs te maken met acute financiële problemen. En kunnen hierdoor bijvoorbeeld hun pensioenpremie niet meer betalen. De pensioenuitvoerders hebben dit besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandsche Bank (DNB). SZW heeft nu bekendgemaakt dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie ook onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zal vallen. Dat is goed nieuws. Hieronder leest u de hoofdlijnen van de regeling.

NOW en uitstel betaling pensioenpremies:

Het zal niemand ontgaan zijn: de coronacrisis grijpt diep in op het maatschappelijk leven en heeft verstrekkende gevolgen voor de economie. Als gevolg hiervan zien veel ondernemingen een groot deel van hun omzet wegvallen en zitten of komen daardoor in liquiditeitsproblemen.
De regering heeft aangekondigd vanaf 6 april 2020 ondersteuning te bieden aan ondernemers en heeft daarvoor de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Op 31 maart zijn details bekend geworden. In de kern houdt de NOW in dat werkgevers die een omzetverlies van ten minste 20% constateren (of verwachten), voor een periode van drie maanden in aanmerking komen voor compensatie van de loonkosten.
De loonkosten bestaan uit het SV-loon, verhoogd met een opslag van 30% voor overige werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Het maximale bedrag per werknemer is gesteld op € 9.538 per maand. Deze noodmaatregel kan werkgever dus ook helpen bij het voortzetten van de premiebetaling voor een pensioenvoorziening.

Uitstel van betaling pensioenpremies:

Veel werkgevers vragen zich echter ook af of de pensioenpremies doorbetaald moeten worden of dat betaling uitgesteld kan worden. Hiervoor zijn in artikel 26 en 29 van de Pensioenwet (PW) regels opgenomen waaraan werkgevers, verzekeraars en PPI’s zich aantoonbaar moeten houden.
Blijft premiebetaling te lang achter, dan moet de verzekeraar of PPI de deelnemers informeren over de betalingsachterstand en aangeven dat hij, als gevolg daarvan, voornemens is de pensioenverzekeringen premievrij te maken (waardoor de pensioenopbouw wordt beëindigd).
Het is aan te raden dat hierover vroegtijdig goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Dit geeft wat tijd aan werkgevers om zich te beraden op de ontstane situatie.

Aanpassen pensioenovereenkomst:

Een tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder overeengekomen betalingsregeling heeft geen invloed op de pensioenovereenkomst die tussen de werkgever en de werknemer bestaat. De werknemers hebben nog steeds recht op de volledige pensioenopbouw en ze kunnen de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden en te lijden pensioenschade.

Het is dus belangrijk dat de pensioenovereenkomsten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Normaal gesproken is daarvoor de medewerking van de OR en de medewerkers nodig. In een situatie van economische onmacht om de pensioenregeling (onverkort) voort te zetten, kan de werkgever in de meeste gevallen een beroep doen op een in vrijwel elk pensioenreglement opgenomen betalingsvoorbehoud overeenkomstig artikel 12 PW. De werkgever heeft dan het recht zijn eigen bijdragen te verminderen of te beëindigen. Artikel 12 PW is echter niet van toepassing op de ingehouden werknemersbijdragen. Die moeten nog steeds aan de pensioenuitvoerder worden afgedragen. Overwogen kan worden de pensioenopbouw te beperken tot het gedeelte dat met de werknemersbijdragen kan worden gefinancierd.

De werkgever kan, op grond van artikel 19 PW, er ook voor kiezen de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer te wijzigen. Mits deze bevoegdheid in de pensioenovereenkomst is opgenomen en er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. In dit geval kan de wijziging zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen betreffen.

Conclusie:

Het is dus belangrijk om snel in te schatten of de onderneming met een redelijke mate van waarschijnlijkheid de werkgeversbijdrage op afzienbare termijn weer zal kunnen betalen. Uitstel van betaling van de werkgeversbijdrage ter overbrugging van een periode van liquiditeitsproblemen kan dan een goede keuze zijn. Ziet men het somberder in, dan lijkt een beroep op de economische onmachtclausule de aangewezen weg. Mochten de problemen achteraf meevallen, dan kan altijd nog pensioenreparatie plaatsvinden. In alle gevallen is het zaak hierover tijdig contact op te nemen met de pensioenuitvoerder en helder te communiceren met medezeggenschap en werknemers. Uiteraard kunnen wij u daarbij adviseren.

Uitrekenen of u in aanmerking komt? Gebruik de rekentool op https://www.hcs.services/ondersteuning-werkgevers-coronavirus/now-rekentool

Nieuws