Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Het coronavirus roept vragen op met betrekking tot het arbeidsrecht: Wat mag een werkgever van zijn medewerkers verlangen? Hoe omgaan met medewerkers die niet naar kantoor durven komen? Hoe omgaan met zieke medewerkers? En wat te doen als – als gevolg van het coronavirus – er (tijdelijk) niet voldoende werk meer is? Hieronder een korte opsomming met arbeidsrechtelijke informatie.

Wettelijke plichten van medewerkers

Medewerkers moeten de (redelijke) instructies van hun werkgever opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Je kunt ze dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen die je hebt getroffen na te leven. Als thuiswerken mogelijk is, kun je je medewerkers opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Medewerkers die in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen

Voor zieke medewerkers gelden de normale regels bij ziekte. Zij moeten zich bij de werkgever ziek melden en de gangbare procedures volgen. De werkgever moet het loon (tot een bepaald percentage) doorbetalen. Dat geldt ook voor medewerkers die het RIVM-advies opvolgen en thuis blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Het loon moet ook doorbetaald worden als de medewerker niet ziek is, maar in quarantaine is geplaatst en daardoor zijn werk niet kan verrichten.

Durft een medewerker uit angst voor besmetting door een collega of klant niet op zijn werk te verschijnen, dan is het verstandig het gesprek aan te gaan en de angst proberen weg te nemen. Wijs op de voorzorgsmaatregelen die je hebt getroffen. Als het mogelijk is, kun je ook voorstellen vakantiedagen op te nemen. Kom je niet tot een oplossing en komt de medewerker zonder jouw instemming niet opdagen, dan is er sprake van werkweigering. Je moet de medewerker dan wijzen op de consequentie van het besluit: Stopzetten van uitbetaling van loon.

In sommige gevallen is het mogelijk om calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof op te nemen. Dergelijk verlof kan hooguit enkele dagen duren.

Privacy en corona

De gebruikelijke regels rond privacy blijven ook nu het uitgangspunt: je mag je medewerkers vragen of ze gezondheidsklachten hebben, maar zij hoeven er geen antwoord op te geven. Je mag het eventuele antwoord van de medewerker (medisch gegeven) echter niet vastleggen. Een medewerker waarvan vaststaat dat deze besmet is, ben je – vanuit preventieplicht uit Arbowetgeving – verplicht de toegang tot het werk te ontzeggen.

Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is niet meer mogelijk voor het coronavirus. In de plaats daarvan wordt een nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. We berichtten je daar al eerder over.
Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten rondom het coronavirus? Bezoek dan de coronapagina van MKB Nederland.

 

Bron: https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/coronavirus-en-arbeidsrecht

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld om zelfstandig ondernemers te helpen die in moeilijkheden zijn gekomen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Om in aanmerking te komen voor de Tozo gelden de volgende eisen:

• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart. Zzp’ers kunnen de Tozo aanvragen bij de gemeente. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van het huishouden en inkomen van betrokkene. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast is het mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal 10.517 euro. Dit bedrag moet wel terugbetaald worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8 procent liggen.
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

De NOW is een belangrijke steunmaatregel voor werkgevers waarvan de omzet is teruggelopen. Werkgevers met meer dan 20% omzetverlies komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de doorbetaalde loonkosten. De NOW regeling heeft als doel om werkgevers financieel te ondersteunen en daarmee de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden.

Kernpunten van de NOW zijn:

Voor wie is de regeling bedoeld:

• De regeling staat open voor werkgevers uit alle sectoren die minimaal 20% omzetverlies hebben over drie aaneengesloten maanden.

Hoe zit de regeling op hoofdlijnen in elkaar:

• Er is recht op een tegemoetkoming in het doorbetaalde loon als er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%.
• Bij concerns (werkgevers met meerdere BV’s) wordt omzetverlies gemeten op concernniveau.
• Voor het (geschatte) omzetverlies wordt de omzet van maart, april en mei 2020 vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4.
• Op verzoek mag werkgever ook kiezen voor 3 aaneengesloten maanden die 1 of 2 maanden later beginnen (dus april/mei/juni of mei/juni/ juli).

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten:

• De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan 90% van de hoogte van de omzetdaling. Dus bij 100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten (SV-loon) vergoed. Bij 50% omzetverlies wordt 45% van de loonkosten vergoed.
• Bovenop de vergoeding van 90% wordt een vaste toeslag van 30% vergoed voor werkgeverslasten, vakantiegeld en pensioenpremie.
• De vergoeding wordt per werknemer gemaximeerd op tweemaal het max dagloon (€ 9.538,- per maand).
• De vergoeding geldt ook voor de loonsom van flexibele arbeidsovereenkomsten.
• Werkgevers ontvangen in eerste instantie een voorschot o.b.v. 80%. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de tegemoetkoming over te maken.
• Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld:

• Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode vindt definitieve vaststelling en afrekening plaats.
• In beginsel is voor de definitieve vaststelling een accountantsverklaring vereist. Mogelijk vervalt die eis voor kleine werkgevers.
• Na definitieve vaststelling van de omzetdaling volgt de eindafrekening. Dit kan resulteren in een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugvordering.

Vereisten voor werkgevers die een beroep doen op de NOW:

• Een inspanningsverplichting om de loonsom over maart, april, mei -in vergelijking tot januari 2020- zo gelijk mogelijk te houden. Dus zoveel mogelijk het loon door te blijven betalen, ook van werknemers met een flexibele arbeidsomvang. Als de loonsom daalt, dan daalt de tegemoetkoming ook.
• Geen ontslagaanvragen i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden indienen.
• Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hoe vragen werkgevers de NOW tegemoetkoming aan:

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag NOW indienen.
Op www.uwv.nl zal informatie over de aanvraagprocedure en de link voor het aanvraagloket worden opgenomen.

Vragen over de NOW:

• De regeling is in zeer korte tijd in elkaar gezet door het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de snelheid waarmee dit is geregeld zullen er op dit moment ongetwijfeld vragen zijn waarop nog geen antwoord is te geven.
• Via de volgende link zijn alvast een aantal vragen beantwoord: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

NOW en pensioenpremies:

Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Sommige werkgevers krijgen zelfs te maken met acute financiële problemen. En kunnen hierdoor bijvoorbeeld hun pensioenpremie niet meer betalen. De pensioenuitvoerders hebben dit besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandsche Bank (DNB). SZW heeft nu bekendgemaakt dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie ook onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zal vallen. Dat is goed nieuws. Hieronder leest u de hoofdlijnen van de regeling.

NOW en uitstel betaling pensioenpremies:

Het zal niemand ontgaan zijn: de coronacrisis grijpt diep in op het maatschappelijk leven en heeft verstrekkende gevolgen voor de economie. Als gevolg hiervan zien veel ondernemingen een groot deel van hun omzet wegvallen en zitten of komen daardoor in liquiditeitsproblemen.
De regering heeft aangekondigd vanaf 6 april 2020 ondersteuning te bieden aan ondernemers en heeft daarvoor de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Op 31 maart zijn details bekend geworden. In de kern houdt de NOW in dat werkgevers die een omzetverlies van ten minste 20% constateren (of verwachten), voor een periode van drie maanden in aanmerking komen voor compensatie van de loonkosten.
De loonkosten bestaan uit het SV-loon, verhoogd met een opslag van 30% voor overige werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Het maximale bedrag per werknemer is gesteld op € 9.538 per maand. Deze noodmaatregel kan werkgever dus ook helpen bij het voortzetten van de premiebetaling voor een pensioenvoorziening.

Uitstel van betaling pensioenpremies:

Veel werkgevers vragen zich echter ook af of de pensioenpremies doorbetaald moeten worden of dat betaling uitgesteld kan worden. Hiervoor zijn in artikel 26 en 29 van de Pensioenwet (PW) regels opgenomen waaraan werkgevers, verzekeraars en PPI’s zich aantoonbaar moeten houden.
Blijft premiebetaling te lang achter, dan moet de verzekeraar of PPI de deelnemers informeren over de betalingsachterstand en aangeven dat hij, als gevolg daarvan, voornemens is de pensioenverzekeringen premievrij te maken (waardoor de pensioenopbouw wordt beëindigd).
Het is aan te raden dat hierover vroegtijdig goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Dit geeft wat tijd aan werkgevers om zich te beraden op de ontstane situatie.

Aanpassen pensioenovereenkomst:

Een tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder overeengekomen betalingsregeling heeft geen invloed op de pensioenovereenkomst die tussen de werkgever en de werknemer bestaat. De werknemers hebben nog steeds recht op de volledige pensioenopbouw en ze kunnen de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden en te lijden pensioenschade.

Het is dus belangrijk dat de pensioenovereenkomsten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Normaal gesproken is daarvoor de medewerking van de OR en de medewerkers nodig. In een situatie van economische onmacht om de pensioenregeling (onverkort) voort te zetten, kan de werkgever in de meeste gevallen een beroep doen op een in vrijwel elk pensioenreglement opgenomen betalingsvoorbehoud overeenkomstig artikel 12 PW. De werkgever heeft dan het recht zijn eigen bijdragen te verminderen of te beëindigen. Artikel 12 PW is echter niet van toepassing op de ingehouden werknemersbijdragen. Die moeten nog steeds aan de pensioenuitvoerder worden afgedragen. Overwogen kan worden de pensioenopbouw te beperken tot het gedeelte dat met de werknemersbijdragen kan worden gefinancierd.

De werkgever kan, op grond van artikel 19 PW, er ook voor kiezen de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer te wijzigen. Mits deze bevoegdheid in de pensioenovereenkomst is opgenomen en er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. In dit geval kan de wijziging zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen betreffen.

Conclusie:

Het is dus belangrijk om snel in te schatten of de onderneming met een redelijke mate van waarschijnlijkheid de werkgeversbijdrage op afzienbare termijn weer zal kunnen betalen. Uitstel van betaling van de werkgeversbijdrage ter overbrugging van een periode van liquiditeitsproblemen kan dan een goede keuze zijn. Ziet men het somberder in, dan lijkt een beroep op de economische onmachtclausule de aangewezen weg. Mochten de problemen achteraf meevallen, dan kan altijd nog pensioenreparatie plaatsvinden. In alle gevallen is het zaak hierover tijdig contact op te nemen met de pensioenuitvoerder en helder te communiceren met medezeggenschap en werknemers. Uiteraard kunnen wij u daarbij adviseren.

Uitrekenen of u in aanmerking komt? Gebruik de rekentool op https://www.hcs.services/ondersteuning-werkgevers-coronavirus/now-rekentool

Heel Nederland heeft op dit moment te maken met de gevolgen van het coronavirus. Vanuit De Keyzer volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM, waardoor het grootste deel van onze medewerkers vanuit huis werkt. Om de sociale contacten zo veel mogelijk te beperken zullen wij tot 6 april 2020 alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn.

Logischerwijs krijgen wij vanuit uw kant veel vragen over hoe verzekeraars met de situatie omgaan en wat er wel of niet verzekerd is.

Veel van deze vragen worden beantwoord op de site van het verbond van verzekeraars:

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Daarnaast delen wij regelmatig actueel nieuws via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Zo wordt er na dit weekend zwaar weer verwacht. Zwaar weer zorgt elk jaar weer voor veel schade, terwijl deze schade  vaak te voorkomen is door eenvoudige maatregelen. De preventietips in dit artikel helpen u daarbij. Zo hopen we Nederland weer een stukje veiliger te maken.

Storm

Wat kunt u doen vóór de storm?

 • Houd altijd de weersinformatie in de gaten.
 • Controleer goed of alle ramen en deuren gesloten zijn.
 • Licht uw personeel op tijd in en zorg eventueel voor aangepaste werktijden en thuiswerkafspraken.
 • Zet tuinmeubilair en losse materialen binnen en haal zonweringen op.
 • Verwijder overhangende boomtakken zodat deze niet tegen het gebouw vallen of waaien.
 • Controleer uw bedrijfsgebouw op loszittende delen, denk aan dakpannen, luifels, antennes en reclameborden. Verstevig de kwetsbare delen van het gebouw. Zo voorkomt u niet alleen schade aan het gebouw, maar eventueel ook aan anderen.

Wat kunt u doen tijdens de storm?

 • Harde windvlagen veroorzaken niet alleen schade, ze zijn ook gevaarlijk. Ga nooit tijdens een storm het dak op om bijvoorbeeld losgewaaide dakbedekking vast te maken. Ligt uw dakbedekking los? Bel dan de brandweer. Zij kunnen het dak dan afdekken met plastic om verdere schade te voorkomen.

Regen en onweer

Wat kunt u doen vóór de regen- en onweersbui?

 • Heeft u een kelder? Zorg er dan voor dat er niets op de grond staat, maar zet uw bezittingen bijvoorbeeld op vlonders van minimaal tien centimeter hoog.
 • Maak dakgoten regelmatig schoon en voorkom dat er grote plassen regenwater op het dak blijven staan.
 • Voorzie machines en elektrische apparatuur van een overspanningsbeveiliging. Haal stekkers van apparatuur zonder een overspanningsbeveiliging uit het stopcontact.
 • Houd altijd zandzakken bij de hand om water tegen te houden.

Wat kunt u doen tijdens de regen- en onweersbui?

 • Blijf tijdens onweer binnen. Schuil in geval van nood in de auto.
 • Houd altijd een zaklamp binnen handbereik.

Vorst en sneeuw

Wat kunt u doen vóór er vorst of sneeuw komt?

 • Schakel de vorstbeveiliging van uw cv-installatie en radiatoren in.
 • Controleer of uw dompelpompen goed werken.
 • Maak uw dakgoten regelmatig schoon.
 • Laat uw dak sneeuwvrij maken en voorkom dat er grote plassen water op het dak blijven staan.
 • Zet bij hagel uw bedrijfswagen(s) op een veilige plaats, als het kan binnen of overdekt.
 • Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van veilig rijgedrag bij gladheid. Dat wil zeggen: houd twee seconden afstand en pas de snelheid aan.
 • Laat uw medewerkers die veel op de weg zitten een slipcursus volgen en voorzie uw auto’s op tijd van winterbanden.

Wat kunt u doen tijdens de vorst of sneeuwbui?

 • Houd altijd de weersinformatie in de gaten.
 • Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden Celsius. Verwarm koude ruimtes of tap de leidingen daar af.
 • Verminder gladheid op uw terrein door te strooien met strooizout. Dit is vaak gratis verkrijgbaar via de gemeente.

Wat kunt u doen als het dooit?

 • Controleer of uw cv- en waterleidingen zijn gaan lekken door de bevriezing. Zet uw luchtbehandelingsinstallaties weer aan, als u deze tijdens de vorstperiode heeft uitgeschakeld. Maak uw dak sneeuwvrij en zorg dat geen grote plassen regenwater op het dak blijven staan.

Heeft u toch schade? 

Neem bij een grote schade direct contact op met de brandweer via 112. De brandweer kan een bergingsbedrijf inschakelen dat u helpt om de schade zo veel mogelijk te beperken. Heeft u een kleinere schade? Neem dan contact op met De Keyzer Zekerheid. Op onze contactpagina staat precies wie u in geval van schade kunt bereiken.

(bron: Nationale Nederlanden)

Per 01.01.2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans in werking. Wat betekent dit onder meer voor u als werkgever ?

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
Vanaf 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.
De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/max contract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Anders heeft hij het recht het werk te weigeren. Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Vanaf 1 januari krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
Vanaf 1 januari moet u bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt eenvoudiger door het toepassen van de cumulatiegrond.

Ketenregeling
Deze wordt verruimd naar drie aansluitende contracten binnen drie jaar (dit is nu 2 jaar).
De verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten blijft in principe 6 maanden.

Nadere informatie kunt u nalezen via de voorlichtingscampagne Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Recent is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Het voorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Dit wetsvoorstel is een eerste stap naar een modernere verdeling van pensioenen na een scheiding waarbij de levenslange afhankelijkheid tussen de ex-partners wordt verbroken.

Beide ex-partners krijgen namelijk op basis van dit wetsvoorstel een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. En pensioenuitvoerders kunnen automatisch tot verdelen overgaan. Als ex-partners willen afwijken moeten zij dit melden aan de pensioenuitvoerder.

Dit is het tegenovergestelde van de huidige praktijk.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

In het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel is onder andere vastgelegd dat de AOW leeftijd de komende 2 jaar wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW leeftijd in stapjes tot 67 jaar in 2024. Vanaf dan loopt de AOW leeftijd op met de levensverwachting. Maar wel minder hard dan in de eerdere wetgeving. Omdat uiteraard de levensverwachting onzeker is, blijft ook de AOW leeftijd onzeker.

Hiervoor is inmiddels De Wet Temporisering verhoging AOW leeftijd opgesteld die op 1 januari 2020 ingaat.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

In juni is na vele jaren van onderhandelen een principeakkoord tot stand gekomen tussen De Minister van Sociale Zaken, werkgevers en de vakbonden FNV en CNV over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hiermee is een grote stap gezet naar een toekomstbestendig stelsel. Het kabinet en de sociale partners kunnen beginnen met de verdere uitwerking van het akkoord. Wat staat er zoal in het akkoord:

 • Pensioen wordt persoonlijker en transparanter. De zogenaamde doorsnee systematiek voor de premiebetaling wordt afgeschaft;
 • Meer flexibiliteit bij het opnemen van pensioen, zoals het opnemen van een bedrag ineens van 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen;
 • Nabestaandenpensioen moet standaard goed geregeld zijn;
 • Er komt ruimte voor werkgever en werknemer om mensen met een zwaar beroep eerder te laten stoppen;
 • Pensioenen worden sneller aangepast aan de economische situatie.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Op 1 januari 2019 is de “Wet waardeoverdracht klein pensioen” ingegaan. Een klein pensioen is een pensioenuitkering die lager is dan de wettelijke afkoopgrens, in 2019 € 484,09 bruto per jaar. Wat houdt de wet in:

• Kleine pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd, blijven afkoopbaar;
• Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenen beëindigd na 1 januari 2018 in principe niet meer afkopen;
• Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder, welke de overdracht verplicht moet accepteren;
• Hele kleine pensioenen (minder dan € 2,00) vervallen automatisch waarbij de pensioenuitvoerder mag bepalen wat er mee gedaan wordt. Veelal worden deze bedragen geschonken aan een goed doel.

De overheid wil hiermee bereiken dat ook kleine pensioenen de pensioenbestemming houden.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.