Schade melden

Inkomensverzekering

Goed verzekerd bij inkomensverlies

Door ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen situaties ontstaan die tot inkomensverlies kunnen leiden. Met een inkomensverzekering dekt u zich in tegen deze financiële risico’s en wij bepalen graag samen met u hoe wij u hiermee het beste van dienst kunnen zijn en wat voor u een passende oplossing is.

Onze inkomensoplossingen

Werkgever en loondoorbetaling / verplichtingen

Door ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen situaties ontstaan die tot inkomensverlies leiden. Met een inkomensverzekering dekt u zich in tegen deze financiële risico’s. Wij bepalen graag samen met u wat voor uw situatie een passende opl

Door ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen situaties ontstaan die tot inkomensverlies leiden. Met een inkomensverzekering dekt u zich in tegen deze financiële risico’s. Wij bepalen graag samen met u wat voor uw situatie een passende oplossing is.

Bent u werkgever dan heeft u de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte, dient u een basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts af te nemen en is het essentieel dat de RI&E op orde is. Wettelijk dient u gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen maar houd er rekening mee wat er in een mogelijke cao is bepaald of wat wordt toegezegd in de arbeidsovereenkomst of personeelsgids.

Uw medewerker kan na 2 jaar ziekte recht hebben op een wettelijke WIA-uitkering. Als werkgever heeft u mogelijk ook een verplichting vanuit de cao of arbeidsovereenkomst om hier een aanvullende verzekeringsoplossing voor aan te bieden.

Lees meer
Lees minder
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de ondernemer

Bent u ondernemer dan weet u als geen ander welke financiële risico’s u kunt lopen. Bij het pensioenakkoord is bepaald dat er een verplichte AOV komt maar voldoet een dergelijke verplichte dekking wel aan uw verwachtingen en past deze we

Bent u ondernemer dan weet u als geen ander welke financiële risico’s u kunt lopen. Bij het pensioenakkoord is bepaald dat er een verplichte AOV komt maar voldoet een dergelijke verplichte dekking wel aan uw verwachtingen en past deze wel bij uw persoonlijke situatie?

Heeft u in beeld wat de financiële gevolgen op korte en lange termijn voor uw onderneming kunnen zijn ? Wij maken graag een korte marktscan voor u en informeren u wat u kunt verwachten van een productoplossing en van onze dienstverlening.

Lees meer
Lees minder
WIA | wettelijke regeling en verzekeringsoplossingen

WIA | wettelijke regeling

Indien een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, geldt de wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet bepaalt wat voor uitkering uw werknemer krijgt evenals hoe lang deze uitkering duurt:
– WGA

WIA | wettelijke regeling

Indien een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, geldt de wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet bepaalt wat voor uitkering uw werknemer krijgt evenals hoe lang deze uitkering duurt:
– WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
– IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte werknemers in 3 groepen:
– Minder dan 35 % arbeidsongeschikt (geen uitkering vanuit de WIA)
– Tussen 35 en 80 % arbeidsongeschikt of > 80 % maar niet duurzaam
– 80 % of meer en langdurig arbeidsongeschikt (IVA uitkering)

Soorten uitkeringen:
– Bij < 35 % volgt geen uitkering omdat de medewerker niet arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA
– WGA loongerelateerde uitkering
– Na de WGA loongerelateerde uitkering volgt een loonaanvulling of een vervolguitkering waardoor uw werknemer te maken krijgt met een terugval in het inkomen (*)
– IVA uitkering (van 75 % van het laatst verdiende loon, gemaximeerd tot de WIA-loongrens)

Loongerelateerde uitkering (LGU)
Duur van de uitkering is 3 tot maximaal 24 maanden en is afhankelijk van het aantal dienstjaren.
De eerste drie maanden bedraagt de uitkering 75% van het laatstverdiende salaris (gemaximeerd tot het SV-loon) en vervolgens 70%.

Loonaanvullingsuitkering (LAU)
Deze volgt op de LGU. Hier wordt gekeken of de medewerker nog minimaal 50 % van diens restverdiencapaciteit verdient. Is dit het geval dan wordt de uitkering gesteld op 70 % van het laatstverdiende salaris (gemaximeerd tot het SV-loon)

Vervolguitkering (VVU)
Na afloop van de LGU of LAU is de vervolguitkering van toepassing indien de medewerker de restverdiencapaciteit niet voldoende benut. De VVU is een slechts een percentage (gebaseerd op het ao-percentage) van het minimumloon. Een forse inkomensterugval kan het gevolg zijn.

Er zijn verschillende verzekeringsoplossingen waaronder:

WGA hiaat verzekering uitgebreid
Deze variant biedt een uitgebreide aanvulling op de basisuitkering zoals de overheid die op grond van de WIA verstrekt. Deze verzekering vult het inkomen aan tot minimaal 70% van het laatst verdiende (gemaximeerde) loon. In tegenstelling tot de basisverzekering wordt deze uitkering niet vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheids-percentage. Hierdoor is de aanvullende uitkering hoger en deze dekking dus beter. Het loon is ook hierbij gemaximeerd op de loongrens sociale verzekeringen.

WIA excedent verzekering
Voor werknemers met een salaris boven het SV-loon bestaat de mogelijkheid dit te verzekeren tot 70 of 80% van het inkomen.

Vaste aanvulling, bodemverzekering
Naast de standaard varianten kan ook worden gekozen voor een verzekering op basis van vaste bedragen. Eveneens kan een bodemverzekering worden gesloten voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en waarvoor wettelijk niets is geregeld.

Welke oplossing het beste past bij uw onderneming spreken we graag met u door.

Lees meer
Lees minder
Eigen risico dragen

Een werkgever kan zich publiek of privaat verzekeren. Hieronder een korte toelichting.

Publiek
Hierbij wordt een gedifferentieerde premie afgedragen aan de Belastingdienst. Aangezien het UWV de re-integratie van de arbeidsongeschikte (e

Een werkgever kan zich publiek of privaat verzekeren. Hieronder een korte toelichting.

Publiek
Hierbij wordt een gedifferentieerde premie afgedragen aan de Belastingdienst. Aangezien het UWV de re-integratie van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer verzorgt, zal de werkgever slechts een beperkte invloed kunnen uitoefenen.

Privaat
Hierbij neemt de werkgever de re-integratie taken van het UWV over (en laat zich veelal bijstaan door een verzekeraar). Er wordt zo geen gedifferentieerde premie meer betaald aan de Belastingdienst. Het WGA-risico geldt voor een periode van 10 jaar.

Door eigen risicodrager te worden, heeft een werkgever de regie in eigen hand en wordt deze ondersteund en geadviseerd vanuit de experts van verzekeraar.

ZW eigen risico dragen
Ook voor de Ziektewet kunt u eigen risico drager worden waarbij de re-integratie van uw (ex-)werknemers voor maximaal 2 jaar voor uw rekening komt. Dit geldt voor onder meer voor medewerkers die bij u hebben gewerkt, maar ziek werden binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen en medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarvan het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Lees meer
Lees minder
Collectieve ongevallen

Volgens het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht om u als ‘goed werkgever’ te gedragen. Een ongevallenverzekering helpt om invulling te geven aan die plicht. In een aantal branches is deze verzekering zelfs verplicht. Maar ook wanneer ee

Volgens het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht om u als ‘goed werkgever’ te gedragen. Een ongevallenverzekering helpt om invulling te geven aan die plicht. In een aantal branches is deze verzekering zelfs verplicht. Maar ook wanneer een ongevallenverzekering niet verplicht is, vormt deze verzekering een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. De ongevallenverzekering is een sommenverzekering die tot uitkering komt als de verzekerde door een ongeval schade lijdt. Een uitkering vanuit de ongevallenpolis helpt bij het verminderen van financiële schade van het slachtoffer of de onderneming.

Lees meer
Lees minder
WerkHervattingsKas

Controleer jaarlijks de beschikking van de werkhervattingskas die u van de Belastingdienst ontvangt. Staan er wel of geen premiepercentages vermeld en indien er schadelast is geweest, kloppen de bedragen op de beschikking?

Arbowetgeving

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen en voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nul urencontract).

Met de vernieuwde Arbowet (juli 2017) wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concrete maatregelen nemen om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal.

De positie van de preventiemedewerker is versterkt, het medezeggenschapsorgaan heeft een grotere rol gekregen bij de inrichting van de arbodienstverlening en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts zijn aangescherpt.

Basiscontract
Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. De overheid heeft geconstateerd dat er een grote diversiteit aan contracten is tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers.
Om deze reden is vastgelegd dat er een verplicht basis aanwezig moet zijn, het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.

Lees meer
Lees minder
RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)

Wat zegt de wet over de RI&E?

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de Risico-inventarisat

Wat zegt de wet over de RI&E?

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opgenomen in Artikel 5 van de Arbowet. In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van de RI&E.

Belangrijk is dat organisaties zelf invulling mogen geven aan de verdere uitwerking van hun RI&E, afhankelijk van de eigen werksituatie.

Toetsing
Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbo-kerndeskundige (zie artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling). Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever o.a. over het plan van aanpak.

Indien u geen contract hebt met een arbodienst, raadpleeg dan deze lijst met gecertificeerde arbodiensten.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:
– Alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
– Het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruikmaakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl.

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wél laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbo-kerndeskundige.

Lees meer
Lees minder
Jan Drost
Met een inkomensverzekering dekt u zich in tegen deze financiële risico’s. Ik bepaal graag samen met u wat voor uw situatie een passende oplossing is.